De werkgroep: ‘in contact’ staat voor het terugdringen van dwang en drang binnen GGzE. De werkgroep, die voorheen ‘Het Roer Om’ heette, houdt zich bezig met het zoeken naar alternatieven en het bedenken en ontwikkelen van producten om de inzet van dwangmaatregelen te voorkomen en te reduceren. Wekelijks komt de groep bij elkaar. Er zijn verschillende partijen vertegenwoordigd binnen de werkgroep, zoals een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige en een psychiater.

Daarnaast houdt ‘in contact’ het thema onder de aandacht binnen GGzE en kunnen ze adviseren wanneer er vragen vanuit de afdeling komen. Vragen die de werkgroep beantwoord kunnen betrekking hebben op situaties van cliënten, maar ook op algemene vragen of informatie. Ook hebben alle leden een signalerende functie.

Evaluatieformulier
Eén van de producten die de werkgroep heeft ontwikkeld is een evaluatieformulier dat wordt gebruikt wanneer een cliënt te maken heeft gekregen met dwang en/of drang, bijvoorbeeld dwangmedicatie of gesepareerd worden. Dit evaluatieformulier is gemaakt vanuit het perspectief van hulpverlener, cliënt en naastbetrokkenen.
De nadruk ligt voornamelijk op hoe de toepassing van dwang en/of drang ervaren is. Met dit formulier wil de werkgroep een drietal doelstellingen bereiken;

  • Het kunnen delen van de ervaring met iemand anders dan de begeleider/hulpverlener.
  • Hoe kan de cliënt bij een eventuele volgende crisis het best benaderd worden.
  • Waar liggen op de afdeling nog verbeterpunten met betrekking tot separatie en afzondering.

De evaluaties worden momenteel op twee afdelingen afgenomen door een ervaringsdeskundige: de crisisafdeling (HIC) en de KIB. Beiden zijn afdelingen waar men vaker te maken heeft met dwang en drang.

Op termijn is het de bedoeling dat er op meer afdelingen geëvalueerd gaat worden. De ervaringen met het evalueren na dwang en drang wordt door zowel cliënten als medewerkers als positief ervaren.

Voor meer informatie of het aanvragen van een evaluatie kun je contact opnemen met ‘het roer om’.

Meld- en adviespunt:
Een andere functie van ‘In Contact’ is een meld- en adviespunt. Voor hulpverleners die met vragen of dilemma’s rondom dwang en drang rondlopen, functioneert ‘In Contact’ als een meldpunt, vraagbaak en adviesorgaan.
Waar mogelijk ondersteunen of adviseren zij om de situatie van zowel cliënt en naaste als die van de hulpverlener te verbeteren.
Contact: hetroerom@ggze.nl of 06-22189525